O mestských nájomných bytoch na Žarci sa toho povedalo a napísalo mnoho. Mojou takmer päť ročnou snahou bolo vybudovať na sídlisku Žarec nové nájomné byty, prečo? V prvom rade išlo o bývanie, ale sú tu aj ďalšie dôvody, ktoré sme sledovali. Na Žarci máme veľkú základnú školu a taktiež materskú školu. Stav je taký, že detí nám z roka na rok ubúda. Aby sme školstvo „udržali“, musíme hľadať spôsob, ako zvýšime počet žiakov v našich školách. 

Výstavba bytov je azda najúčinnejší spôsob, ako tento stav zlepšovať. 

Prečo byty pre mesto staval súkromný investor?

Mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na zhotoviteľa bytových domoch na sídlisku Žarec. Ide o bežný trend. Starosta či primátor  uzavrie so súkromným investorom zmluvu o budúcej zmluve na kúpu bytového domu. Firma nakreslí projekt, vybaví všetky povolenia a postaví dom. Radnica sa medzitým snaží získať financie na odkúpenie cez Štátny fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotáciu od ministerstva dopravy a hotovú stavbu odkúpi. Ak by sa nám to nepodarilo nekupujeme, jednoduché. Takúto cestu si volí čoraz viac miest aj obcí v snahe zastaviť pokles počtu obyvateľov a udržať si najmä mladé rodiny ponukou dostupného bývania.

Byty na sídlisku Žarec staval pre mesto na základe budúcej kúpnej zmluvy súkromný investor za svoje peniaze. Ten vyšiel zo spomínanej obchodnej verejnej súťaže. Mesto Čadca bolo pripravené byty kúpiť,  pričom ich malo splatiť zo získaného príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Už pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy bolo staviteľovi CADevelop, s. r. o. jasné, že mesto Čadca bolo viazané prísnymi zákonnými predpismi, pravidlami a postupmi na získanie financií. Pri nedodržaní čo i len jednej podmienky by mohlo automaticky o dotáciu a úver prísť.

Čas plynul a na Žarci vyrástli tri nové bytové domy, ktoré ponúkajú bývanie pre 138 rodín. Od začiatku realizácie stavby boli zo strany staviteľa kroky nekorektné a svojvoľné menené pri realizácií stavby. Vedenie mesta apelovalo na staviteľa, aby každú zmenu projektu a stavby spoločne odkomunikovali a následne odsúhlasilo so ŠFRB a ministerstvom čo sa pri realizácii nestalo. Samozrejme sme mali snahu dohodnúť sa so staviteľom. Navrhovali sme dodatky, resp. zmeny na zapracovanie. Zo strany stavebníka bolo nedodržaných viacero zmluvných bodov. Zmluva je verejne dostupná a zverejnená na stránke meste, napr. chýbajúce detské ihrisko či čiastočné sadové úpravy, nedodané povinné písomnosti, ktoré mesto potrebovalo na predloženie hore uvedeným inštitúciám. Počas mesiaca jún šli veci ako tak do finále a blížili sme sa k podpisu ostrej zmluvy, ktorú bolo vedenie mesta ochotné podpísať ak staviteľ sporné veci v priebehu troch mesiacov dobuduje a dodá chýbajúce dokumenty. Ten však reagoval odmietavo a nesnažil sa veci riešiť vo vzájomnej spokojnosti.  Nakoniec sám od seba zaslal poštou odstúpenie od zmluvy.  

Vedenie mesta bolo po celý čas realizácie stavby staviteľovi dobrým partnerom, veď jeho cieľom bolo získať byty pre občanov mesta. Intenzívne zamestnanci viacerých oddelení pracovali na podkladoch a písomnostiach pre svojich zmluvných partnerov, ako aj na tvorbe novej VZN o bývaní či pri aktualizácií žiadosti o nájomné bývanie.

Mesto Čadca ako budúci vlastník musel striktne dodržiavať zákonné podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie ako aj úveru zo ŠFRB. Pri nedodržaní zmluvných podmienok či zmenách projektu, na základe ktorého mesto dotáciu získalo mohlo vedenie mesta finančne zadĺžiť občanov mesta na niekoľko rokov, či dokonca mesto dostať do nútenej správy

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne