Mesto Čadca ako jedno z mála miest na Slovensku spúšťa zber  a zhodnocovaním biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od bytových domov. 

Od druhej polovice februára 2020 rozbiehame v meste Čadca zber kuchynského odpadu od bytových domov na sídliskách. Ku jednotlivým panelákom rozmiestníme hnedé zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad.

Zvoz a spracovanie kuchynského odpadu bude zabezpečovať Mestský podnik služieb Čadca. Nádoby na kuchynský odpad spolu s informačným letákom budú distribuované do každého bytového domu na území mesta. Vývoz kuchynského odpadu plánuje mesto v skúšobnej prevádzke raz za týždeň. Ak by sa tento interval neosvedčil, bude harmonogram vývozu upravený.

Ing. Milan Gura: „Už o pár dní začíname so zberom kuchynského odpadu od bytových domov. U  rodinných domov budeme naďalej podporovať domáce kompostovanie a budeme poskytovať zdarma kompostéry do záhrad. Pre zber a spracovanie kuchynského odpadu, budú k jednotlivým bytovým domom pridelené hnedé zberné nádoby s etiketou bioodpad, do ktorých bude určené ukladať kuchynský odpad. Na etikete bude uvedené, čo do zbernej nádoby patrí a čo nepatrí. Kuchynský odpad budeme triediť už priamo vo svojich domácnostiach. Čaká nás veľa práce v oblasti životného prostredia. V odpadovom hospodárstve pribudli obciam ďalšie nepopulárne kompetencie a povinnosti. Mojou prioritou je dôraz na to, aby ľudia mali čisté ulice, ale aj na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás a tiež vlastnej peňaženke.“

Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad? 3 jednoduché kroky:

 1. zber do vedierka v domácnosti - Postupne každá domácnosť v bytových domoch na sídliskách dostane pre potreby prvotného zberu v domácnosti zberné vedierko s vekom, do ktorého sa bude priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad. Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby.
 2. zber do nádoby v stojisku – Postupne budú stojiská zberných nádob vybavené hnedou 240 litrovou zbernou nádobou. Odpad z vedierka z domácnosti sa vysype priamo do 240 l hnedej zbernej nádoby s označením: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.
 3. Dôležité je naučiť sa, čo do týchto hnedých kontajnerov máme hádzať: Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?
  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
  • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
  • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
  • vaječné škrupiny,
  • starý chlieb a pečivo,
  • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu),
  • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
  • potraviny po záručnej dobe, 
  • trus malých domácich zvierat,
  • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
  • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
  • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok

Ako sa bude nakladať s vyzbieraným kuchynským odpadom?

Vyzbieraný kuchynský odpad bude ďalej spracovávaný v Zbernom dvore v priemyselnom parku v Čadci: https://www.mestocadca.sk/prevadzka-zberneho-dvora.html

Čo ak bude nádoba preplnená, poškodená alebo znečistená?

V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré vzniknú pri zbere kuchynského odpadu, alebo otázok týkajúcich sa zberu tohto druhu odpadu, je potrebné kontaktovať oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva, Ing. Emília Ďuranová, kontakt: tel.  +421 41 430 22 24, e-mail: emilia.duranova@mestocadca.sk

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne