Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca vyhlasuje dňa 15. 1. 2019 o 15 hod. vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu.

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

  • účelne využívať všetku dostupnú techniku,
  • pokračovať v sprístupnení všetkých lokalít pre záchranné zložky a autobusovú dopravu,
  • zákaz odstavovania vozidiel na komunikáciách II, III triedy, miestnych komunikáciách s výnimkou povoleného parkovania a na točňách autobusov hromadnej dopravy,
  • obmedziť používanie osobných motorových vozidiel,
  • zabezpečiť: aby vlastníci budov susediacich s chodníkmi a verejnými priestranstvami priebežne odstraňovali za striech sneh a cencúle.

Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách zabezpečuje v meste Mestský podnik služieb Čadca. Zimnú údržbu v meste riadime podľa plánu zimnej údržby na 131 km miestnych komunikáciách a 23 km chodníkoch, ďalej na odstavných plochách a parkoviskách, schodoch a lávkach v meste. Dispečing vydáva pokyny na výjazdy mechanizmov. Čadčania sa v prípade potreby môžu obrátiť na nonstop dispečing +421414323064 alebo mobil 0907819682. 
Primátor žiada Čadčanov o zhovievavosť a v rámci možností aj o pomoc pri čistení chodníkov a vjazdoch pri svojich domoch. Obyvateľov tiež žiada o trpezlivosť.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio